Maja Kristine Jåma (NSR N) byjjeni aktene båatsoefuelhkine Åarjel-Fosven Njaarke sïjtesne, jïh håhkoe maahta bovtsigujmie barkedh båetije biejjide. Mohte håhkoem håvhtede gosse soejkesjamme Europan stööremes bïegkefaamoe altese daelvielaantesne utnedh Stoerretjahkesne Fovsesne./ Maja Kristine Jåma (NSR U) er oppvokst i en reindriftsfamilie i Åarjel Fovsen Njaarke, og ser for seg en framtid som reindriftsutøver. Men hennes framtid trues av at Europas største vindmøllepark planlegges bygd på hennes vinterbeiter på Storheia i Fosen. (FOTO: NSR)

– Sïjhtem båatsojste jieledh båetije biejjide!/ Jeg vil ha en fremtid som reindriftsutøver!

LESERINNLEGG PÅ SØRSAMISK OG NORSK: Ståvroen lïhtsege Nöörjen Saemiej Rijhkesiebresne (NSR N) Maja Kristine Jåman håhkoe åadtjoe aaj båetije biejjide båatsojne jïh båatsojste jieledh. Daelie håhkoem håvhtedåvva Europan stööremes bïegkefaamoeprosjeekte Stoerretjahkesne Fovsesne./ Styremedlem i Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR U) Maja Kristine Jåma ønsker seg en framtid som reindriftsutøver. Denne framtida trues nå av utbyggingen av Europas største vindmøllepark på Storheia i Fosen.

Maja Kristine Jåma (NSR N) byjjeni aktene båatsoefuelhkine Åarjel-Fosven Njaarke sïjtesne, jïh håhkoe maahta bovtsigujmie barkedh båetije biejjide. Mohte håhkoem håvhtede gosse soejkesjamme Europan stööremes bïegkefaamoe altese daelvielaantesne utnedh Stoerretjahkesne Fovsesne.

– Mohte illedahkem dagkerijstie bïegkefaamoeprosjeekteste lea ahte 1/3 bielie daelvielaanteste dassene. Vaenebe gåatome jeahta vaenebe bovtsh båatsoelaantesne. Mohte jis dagkerem prosjeektem åådtje bigkesovvedh, dellie akte dejstie båatsoefuelhkeste tjuara galkedh båatsoejieliemistie? Manne bïllem im åadtjoeh bovtsigujmie barkedh båetije biejjide, Jåma jeahta.

Jåma vielie soptseste ahte daate bïegkefaamoeprosjeekte ij barre båatsoejielem håvhtedh, mohte aaj abpe åarjelsaemien siebriedahkem.

– Båatsoejieleme lea akte kultuvreguedtije, numhtie båatsoe aaj åarjelsaemien gïelem, vuekiedaajroem jïh kultuvrem vaarjele. Gosse båatsoe haajpene dle mijjen gïelem jïh kultuvrem aaj håvhtedovvieh.

Tråanten mubpien åvtehke Hilde Opoku (MDG) aarebi jeahteme Tråanten tjïelte tjuara maam akt darjodh juktie TrønderEnergi bigkiefaamoeprosjeekteste laehpedh. Jåma jïh NSR N seamma ussjedieh jïh seamma mïelesne.

– Daelie aanje gååvnesieh jïejkemh mejtie daate aevhkies prosjeekte siebriedahkese. Annje lea naemhtie ahte aamhtese reakta-aamhtesisnie. Mijjen mïelesne ij leah reaktoe ahte saemien båatsoeburriejieleme jïh saemien kultuvre tjuara sveehkedh juktie dagkere risikaabele prosjeekten åvteste. Daelie Tråanten tjïelte jïh mubpieh byjjes aajhtereinstansh tjuerieh ektine vierhtiedidh mejtie byjjesvierhtieh rïekteslaakan nuhtjesuvvieh, Jåma jeahta.


På Norsk:

Maja Kristine Jåma (NSR U) er oppvokst i en reindriftsfamilie i Åarjel Fovsen Njaarke, og ser for seg en framtid som reindriftsutøver. Men hennes framtid trues av at Europas største vindmøllepark planlegges bygd på hennes vinterbeiter på Storheia i Fosen.

– Konsekvensen av en slik utbygging er at 1/3 av vårt vinterbeite går tapt for alltid – og mindre beite betyr mindre plass. Nå er det tre familier som driver med reindrift i området. Må en familie slutte med reindrift dersom planene gjennomføres? Jeg er redd for at min fremtid som reindriftsutøver trues dersom prosjektet gjennomføres, sier Jåma.

Jåma forteller videre at utbyggingen ikke bare vil ha konsekvenser for reindrifta som næring, men også for hele det sørsamiske samfunnet.

– Reindrifta er en kulturbærende næring, noe som vil si at reindrifta bidrar til å bevare både sørsamisk språk, tradisjonskunnskap og kultur. Forsvinner reindrifta, vil dette også true vårt språk og vår kultur.

Varaordfører i Trondheim Hilde Opoku (MDG) har tidligere tatt til orde for at Trondheim kommune må bruke sitt eierskap til å trekke TrønderEnergi ut av det omstridte vindmølleprosjektet. Dette stiller Jåma og NSR U seg bak.

– Det hersker fortsatt tvil om dette er et samfunnsmessig lønnsomt prosjekt, og det er fortsatt slik at saken gjennomgår en rettslig prosess. Vi mener det er uakseptabelt at den tradisjonelle samiske reindrifta og kulturen skal måtte vike for et så risikabelt prosjekt. Her må Trondheim kommune og de andre offentlige eierinstansene vurdere om dette er riktig bruk av det offentliges ressurser, avslutter Jåma.

Kommentarer

Kommentarer