Inger Eline Eriksen (FOTO: Åse Pulk-Sámediggi)

Saemiedigkie duedtiejielemem nænnoestahta/ Sametinget styrker duodjinæringen

Dan ellen voestes aejkien Saemiedigkie aktem jïjtse bïevnesem duedtien bïjre buakta. Daate sjugniehtåvva Saemiedigkien stoerretjåanghkosne suehpeden 31.b. 2017./
For første gang avgir Sametinget en egen melding om duodji. Dette skjer på Sametingets plenum 31. mai 2017.

Duedtie akte kultuvreguedtije jieleme mij stoerre ulmiem åtna saemien gïelese, kultuvrese jïh jielemeevtiedæmman. Dan åvteste vihkeles gorredidh duedtie guhkiebasse jeala dovne goh kultuvre jïh jieleme.

Saemiedigkie aktem ulmie åtna duedtiem evtiedidh goh jieleme, guktie jienebh maehtieh sijjen jieliemassem daestie veedtjedh, saemiedigkieraerie Inger Eline Eriksen jeahta.

Eriksen tjïelkeste lissiehtamme åesiestimmie jïjtsedorjeme duedteste akten stuerebe maarhkedese lea jarngesne Saemiedigkien barkosne. Daate sæjhta jiehtedh profesjonaliteete, tjeanadimmie jïh dïeneste jieliemisnie aaj tjuerieh læssanidh.

Tjuara jeatjah dåarjoeöörnegh vuarjasjidh

Saemiedigkie ållesth 14 millijovnh kråvnah duadtan lyjki jaepien 2017. Ij leah naan jeatjah aktöörh mah maehtieh dagkeres dåarjelimmiem duadtan vuesiehtidh. 2016 Saemiedigkien dåarjelimmie duadtan lij 46 prosenth dejstie vierhtijste mejtie Saemiedigkie jieliemasse åtna. Dejstie vierhtijste mejtie lyjkin jaepien 2016, vielie goh göökte millijovnh gïehtelimsdåarjose åtnasovvin.

Jalhts vytnesjæjjah leah gïehtelimsdåarjoem åådtjeme, ij leah læjhkan lissiehtamme åesiestimmiem sjïdteme. Taalh duedtiejieliemistie vuesehte dïhte gaskemedtien vytnesjæjja lea jearohke gïehtelimsdåarjoste ihke altese gïehtelimmie edtja onne dïenestem åadtjodh.

Gosse akte viehkievierhtieöörnege Saemiedigkien luvnie ij juhtieh, dellie mijjieh goh politihkerh dïedtem utnebe dåarjoeöörnegem sjïehtedidh jallh jarkelidh guktie vaajteles effektem åadtjodh. Mijjieh mïelebe jeatjah dåarjoeöörnegh leah vielie maereles juktie duedtiejielemem nænnoestehtedh, goh vuesiehtimmien gaavhtan barkoestipende, saemiedigkieraerie Inger Eline Eriksen jeahta.

–Motovrefealadimmielaake tjuara jeatjahtovvedh

Jienebh vytnesjæjjah leah jearohke ïebnh eatnamistie nuhtjedh. Haesteme lea dah eah naan laakevïedteldihkie reaktam utnieh miehtjesne vuejedh juktie ïebnide veedtjedh, men lea jearohke dispensasjovnem motovrefealadimmielaakeste åadtjodh. Akte dagkeres praksise vieliebarkoem vadta vytnesjæjjide, jïh ij leah saemien ussjedimmievuekien mietie.

Hævvi lij byøreme reaktam utnedh miehtjesne vuejedh jieliemisnie. Motovrefealadimmielaake tjuara jeatjahtovvedh guktie vytnesjæjjah mirrestellieh jeatjah jielemebarkijigujmie mah reaktam utnieh vuejedh, Eriksen minngemosth jeahta.


På norsk:

Begrepet duodji brukes om samenes tradisjonelle kunsthåndverk og husflid. Duodji er en kulturbærende næring som har stor betydning for samisk språk, kultur og næringsutvikling. Det er derfor viktig å sikre at duodji overlever både som kultur og næring. Duodji har stor betydning for samisk identitet.

– Sametinget har et mål om å utvikle duodji som næring, slik at flere kan hente sitt levebrød fra dette, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen.
Eriksen forklarer at økt omsetning av egenprodusert duodji for et større marked står sentralt i Sametingets satsing. Dette innebærer også at profesjonaliteten, inntjeningen og lønnsomheten i næringen må økes.

Må vurdere andre tilskuddsordninger

Sametinget satte i 2017 av kr 14 millioner til duodji totalt. Det er ingen andre aktører som kan vise til en slik satsing på duodji. I 2016 utgjorde Sametingets satsing på duodji 46 prosent av midlene som Sametinget disponerer til næring. Av midlene avsatt i 2016 ble over to millioner kroner brukt til driftstilskudd.
Selv om duodjiutøvere har mottatt driftstilskudd, har imidlertid ikke dette ført til økt omsetning. Tall fra duodjinæringen viser at den gjennomsnittlige duodjiutøveren er avhengig av driftstilskudd for at virksomheten skal kunne drives med et marginalt overskudd.

– Når en virkemiddelordning hos Sametinget ikke fungerer, har vi som politikere et ansvar for å tilpasse eller endre tilskuddsordningen for å oppnå ønsket effekt. Vi mener at andre tilskuddsordninger er mer hensiktsmessige for å styrke duodjinæringen, som for eksempel arbeidsstipend, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen.

– Motorferdselloven må endres

Flere duodjiutøvere er avhengig av å bruke råvarer fra naturen. Utfordringen er at de ikke har en lovfestet rett til å kjøre i utmarka for å hente råvarer, men er avhengig av å få dispensasjon fra motorferdselsforbudet. En slik praksis fører til merarbeid for duodjiutøverne, og er ikke i tråd med samisk tankegang.
– Det er klart at man burde ha en rett til å kjøre i utmarka i næringssammenheng. Motorferdselloven må endres slik at duodjiutøvere likestilles med andre næringsutøvere som har en rett til kjøring, avslutter Eriksen.

Kommentarer

Kommentarer