Lars Filip Paulsen (FOTO: Åse Pulk-Sámediggi)

Aarborten tjïelte meatan vaaltasåvva saemien gïelen reeremedajvese. /Hattfjelldal kommune innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Manne joekoen geerjene ihke Aarborten tjïelte sæjhta meatan årrodh åarjelsaemien gïelem evtiedidh jïh eevtjedh, raerielïhtsege Lars Filip Paulsen jeahta./ – Jeg er veldig glad for at Hattfjelldal kommune vil være med på å utvikle og fremme det sørsamiske språket, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen.

Tjïelth jïh fylhkentjïelth leah akte dejstie Saemiedigkien ellen vihkielommes laavenjostoeguejmijste juktie gorredidh jïh evtiedidh dejtie saemien gïelide.  Mijjieh dan åvteste geerjene ihke Aarborten tjïelte lea båateme goh gåalmede åarjelsaemien tjïelte, jïh destie dïedtem vaalta ihke saemien gïele edtja jielije gïeline årrodh aaj båetijen aejkien.

Saemiedigkie jïh reeremetjïelth laavenjostoelatjkoeh utnieh mah edtjieh hijven gaskesadtemem jïh laavenjostoem sjugniedidh dej saemien gïeli bïjre.

– Doh veeljemh mah daan biejjien dorjesuvvieh stoerre ulmiem åtna saemien gïeli båetijen aejkien gaavhtan, raerielïhtsege Lars Filip Paulsen jeahta.

Saemien gïelen reeremedajvesne saemien jïh nöörjen leah mïrrestalleldh gïelh. Daate sæjhta jiehtedh gaajhkesh dovnesh reaktam utnieh viehkiem åadtjodh saemien gïelesne gosse gaskesem vaeltieh tjïeltine jallh jeatjah byögkeles etaatigujmie.


På norsk:

Kommuner og fylkeskommuner er en av Sametingets aller viktigste samarbeidspartnere for ivaretakelse og utvikling av samiske språk. Vi er derfor glad for at Hattfjelldal kommune er kommet inn som den tredje sørsamiske kommunen og dermed tar ansvar for at samiske språk skal være levende språk i fremtiden også. 

Sametinget og forvaltningskommunene har samarbeidsavtaler som skal bidra til en god dialog og samarbeid om samisk språk.

– De valg som tas i dag betyr noe for fremtiden for de samiske språkene, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til kommunen eller andre offentlige etater.

Kommentarer

Kommentarer