– Med opphevelsen av vannscooterforskriftene påhviler det kommunen et stort ansvar

Med opphevelsen av vannscooterforskriften påhviler det kommunene et stort ansvar for å bevare vann, vassdrag og sjø som den viktige rekreasjonsarena den er i dag, står det i brevet Norsk Friluftsliv har sendt til Snåsa kommune etter at Regjeringen har bestemt å likestille vannscootere med båt. 

Regjeringen offentliggjorde 18. mai at vannscootere likestilles med fritidsbåt. Vannscootere vil heretter kunne brukes på lik linje med fritids båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Dette betyr at kommunen nå skal fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Paradokset er at i stortingsmeldingen om friluftsliv er regjeringen tydelig på at bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. Nå er det opp til kommunene å ivareta disse brukerne.

Svært liberale regler i Norge

Norsk Friluftsliv har undersøkt regelverket for vannscooter i en del europeiske land, og resultatene av denne undersøkelsen viser at Norge har fått et av Europas mest liberale regelverk . I Italia og Tyskland er det en forbudssone på 500 meter fra land der det er strand eller badende. I Frankrike og Danmark gjelder forbudet 300 meter ut fra land . I Spania, Italia, Portugal, Frankrike og Tyskland har man bare lov til å kjøre vannscooter i dagslys, når det er fint vær og god sikt. En rekke av landene stiller også krav til registreringsskilt, egne førerkort og 18 – årsgrense. I Norge er det nå ingen slike begrensninger eller krav, står det i brevet til kommunen.

Med opphevelsen av vannscooterforskriften påhviler det kommunene et stort ansvar for å bevare vann, vassdrag og sjø som den viktige rekreasjonsarena den er i dag. Det blir viktig at kommunene nå hindrer at sjøens myke trafikanter fortrenges, og at rekrekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, turister og alle de som oppholder seg ved kysten vår, på innsjøer og ved vassdrag , ikke reduseres . Kommunene har også et stort ansvar for å ivareta sårbar natur, fugle – og dyreliv, mener Norsk friluftsliv.

Norsk friluftsliv har kommet med forlag til regelverk  kommunen kan benytte i arbeidet med egne forskrifter. Brevet kan du laste ned på kommunens hjemmeside.