Mariann W. Magga (FOTO: Åse M.P. Pulk-Sámediggi)

«Jis doesth gihtjedh, almetjh duestieh vaestiedidh» /«Om du tør å spørre, tør folk å svare»

Goh akte guhkiebasse barkoe reektehtsistie vædtsoesvoeten bïjre lïhke fuelhkine saemien siebriedahkine, Saemiedigkie saemien tjïelth böörede laavenjostedh juktie faalenassem bueriedidh dejtie mah vædtsoesvoetem dååjroeh lïhke fuelhkine. /Som en oppfølging av rapporten om vold i nære relasjoner i samiske samfunn inviterer Sametinget samiske kommuner til samarbeid for å forbedre tilbudet til de som opplever vold i nære relasjoner.

 

Nasjonaale daajroejarnge vædtsoesvoeten jïh traumatiske raessien bïjre (NKVTS) goerehtimmiem vædtsoesvoeten bïjre lïhke fuelhkine saemien siebriedahkine tjïrrehti, jïh reektehtse bæjhkoehtamme sjïdti Saemiedigkesne njoktjen 8.b. 2017 Karasjohkesne.

Reektehtse «Jis doesth gihtjedh, almetjh duestieh vaestiedidh» våaroeminie åtna soptsestimmieh faagealmetjigujmie jïh viehkieabparaatine saemien dajvine, jïh tjoevkesem beaja guktie viehkieabparaate dååste saemien almetjh mah vædtsoesvoetem dååjreme. Reektehtse aaj goerehte mejtie lea tsiehkieh saemien siebriedahken sisnie jallh ålkolen mah tsevtsieh man jïjnje vædtsoesvoete lea.

Tjuara illedahkide itjmieslaakan vaeltedh

 – Reektehtsisnie tjïelke sjædta jeenjesh vuelege seahkarimmiem åtna pollisese jïh viehkieabparaatese, dan åvteste viehkieabparaate gaskem jeatjah ij leah gïele- jïh kultuvremaahtoem utnieh, saemiedigkieraerie Mariann Wollmann Magga jeahta.

 Tjoerebe illedahkide itjmieslaakan vaeltedh jïh åejvieladtjh tjuerieh råajvarimmiejgujmie nierhkedh saemien siebriedahkine, tjïeltigujmie jïh Saemiedigkine ektine. Reektehtse akte vihkeles dïrrege daennie barkosne, Magga jeahta.

Saemiedigkieraerie Mariann Wollmann Magga jeahta åssjele tjåanghkoejgujmie lea reektehtsem åehpies darjodh tjïeltide, jïh soejkesjem åadtjoem guktie tjïelth maehtieh jarkelimmieh darjodh juktie buerebe faalenassem vedtedh dejtie mah vædtsoesvoetem lïhke fuelhkine dååjroeh.

– Aaj vaajteles daejredh maam tjïelte Saemiedigkeste veanhtede dennie guhkiebasse barkose åvtese, Magga jeahta.

Saemiedigkiepresidente Vibeke Larsen jïh raerielïhtsege Mariann Wollmann Magga tjåanghkoem utnieh maana- jïh mïrrestallemeministerinie Solveig Horne jïh staatetjaeliejinie Justijse- jïh riejriesvoetedepartemeentesne duarstan ruffien 15.b. dan guhkiebasse barkoen bïjre reektehtsistie.

Voestes tjåanghkoe reektehtsen bïjre lij ruffien 7.b. Tromsøen tjïeltine. Edtja aaj akte tjåanghkoe årrodh Snåasen tjïeltine ruffien 12.b. Lissine lea maadteme akten tjåanghkoen bïjre Divtasvuodnan tjïeltine, men ij leah annje tjïelke gåessie.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Studien om vold i nære relasjoner i samiske samfunn ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og rapporten ble lansert på Sametinget 8. mars 2017 i Karasjok.

Rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» er basert på samtaler med fagfolk og hjelpeapparatet i samiske områder, og belyser hvordan samiske voldsutsatte blir møtt av hjelpeapparatet. Rapporten undersøker også om det er forhold i og utenfor det samiske samfunn som påvirker forekomsten av vold.

Må ta resultatene på alvor

I rapporten kommer det frem at mange har lav tillit til politiet og hjelpeapparatet, fordi hjelpeapparatet blant annet mangler språk og kulturkompetanse, forteller sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

  Vi må ta resultatene på alvor og myndighetene må sette i gang tiltak i samarbeid med det samiske samfunnet, kommunene og Sametinget. Rapporten er et viktig redskap i dette arbeidet, sier Magga.

 Sametingsråd Mariann Wollmann Magga sier at formålet med møtene er å gjøre rapporten kjent for kommunene, og få en plan for oppfølging på hvordan kommunene kan gjøre endringer for å gi et bedre tilbud til de som opplever vold i nære relasjoner.

– Videre er det ønskelig å få frem hva kommunen forventer av Sametinget i det videre oppfølgingsarbeidet, sier Magga.

Oppfølgingsmøter

Sametingspresident Vibeke Larsen og rådsmedlem Mariann Wollmann Magga har møte med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag 15. juni om oppfølgingen av rapporten.

Det første møtet om rapporten ble avholdt 7. juni 2017 med Tromsø kommune. Videre skal det avholdes et møte med Snåsa kommune 12. juni. Det er i tillegg anmodet om et møte med Tysfjord kommune, men dette er foreløpig uavklart.

Kommentarer

Kommentarer