Mariann W. Magga (FOTO: Åse M.P. Pulk-Sámediggi)

Dåarjoem vadta noerelidteratuvrese /Gir støtte til ungdomslitteratur

Göökte eevre fïerske tjaelijh leah dåarjoem åådtjeme Saemiedigkeste noeregærjide /To helt ferske forfattere har fått støtte fra Sametinget til bøker for ungdom.

Saemiedigkieraerie lea dåarjoem joekedamme saemien lidteratuvrebæjhkoehtimmide daan jaepien. Mahte 100 ohtsemh lin sïjse båateme aktine tjåenghkies ohtsemesummine medtie 25 millijovnh kråvnine. Daan jaepien lij ovrehte 6 millijovnh kråvnah lyjkeme saemien lidteratuvrese.

–Guhkiem noerelidteratuvren mietie gihtjeme saemien gïelesne, guktie daan jaepien libie veeljeme dam prioriteradidh. Dej ohtsiji gaskem dle daan jaepien göökte eevre fïerske tjaelijh mah dåarjoem åådtjeme sijjen maanusidie. Gåabpatjahkh lægan meatan orreme tjaelijestudijisnie, raerielïhtsege Mariann Wollmann Magga soptseste.

Saia Stueng lea meatan orreme tjaelijestudijisnie maam Saemiedigkie jïh Sámi Dáiddaráđđi/Sámi girjiečálli Searvi öörneme. Dïhte tjaala akten noere nïejten bïjre jïh altese dååjresi bïjre mearan jåarhkeskuvlesne vaadtsa. Gærja «Hamburgerprinseassa» lea noeride tjaaleme.

Edel Maret Gaino lea aaj meatan orreme tjaelijestudijisnie jïh sov gærjesne “Balddonasat vai veahkit” tjaala jeatjahlaakan, isveligke soptsesi bïjre mej vööste væljohts geasalgåvva. Gærja lea tjaaleme noeride, men sæjhta aaj hijven lidteratuvre årrodh geerve almetjidie.

Lissine dåarjoe lea vadteme bæjhkoehtimmide dovne orre maanagærjijste, diktegærjijste, guvvieseerijijstie jïh faagegærjijste.

Gaskem jeatjah maanagærja “Tjirrh /Čebo dåarjoem åådtjeme. Laila Mattsson Magga lea dam tjaaleme jïh aalkoemaanusem åtna dovne åarjel- jïh noerhtesaemien. Aaj Samuel Gæloken gærja maanide “Ruoppsisgállo”, aalkoemaanusinie julevsaemien gïelesne lea dåarjoem åådtjeme.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Sametingsrådet har tildelt støtte til samisk litteraturutgivelser for i år. Det var kommet inn nærmere 100 søknader med en samlet søknadssum på ca. 25 millioner kroner. I år var det satt av rundt 6 millioner kr. til samisk litteratur.

– Det har lenge vært etterspørsel etter ungdomslitteratur på samisk, så i år har vi valgt å prioritere dette. Blant annet er det i år to helt ferske forfattere som har fått innvilget støtte til sine manus. Begge har deltatt på forfatterstudiet, forteller rådsmedlem Mariann Wollmann Magga.

Saia Stueng har deltatt på forfatterstudiet i regi av Sametinget og Sámi Dáiddaráđđi/Sámi girjiečálli Searvi. Hun portretterer en ung jente og hennes opplevelser mens hun går på videregående skole. Boken «Hamburgerprinseassa” er skrevet for ungdom.

Edel Maret Gaino har også deltatt på forfatterstudiet og skriver i sin bok “Balddonasat vai veahkit” om annerledes, skumle fortellinger som man motvillig tiltrekkes av. Boken er skrevet for ungdom, men vil også være god litteratur for voksne.

Det er i tillegg innvilget støtte til utgivelser av både nye barnebøker, diktbøker, tegneserier og fagbøker.

Blant annet har barneboken “Tjirrh/Čebo” fått støtte. Den er skrevet av Laila Mattson Magga og har et originalmanus på både sør- og nordsamisk. Også Samuel Gæloks bok for barn,“Ruoppsisgállo”, med et originalmanus på lulesamisk, har fått støtte.

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentarer