Sametingspresident Vibeke Larsen (FOTO: Åse Pulk-Sámediggi)

Saemien lohkemejarnge staatusem åådtje goh nasjonaale jarnge /Senter for samisk i opplæringa får status som nasjonalt senter

Maahtoedepartemeente lea Stoerredigkiebïevnesisnie nr. 21 (2016-2017) Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen, raeriestamme Saemien lohkemejarnge edtja dejtie seamma organisatovreles mierieh åadtjodh goh daan beajjetje nasjonaale jarngh, jïh seamma maadthbeetnehdåarjoem åadtjodh goh daah./ Kunnskapsdepartementet har i Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen, fremmet forslag om at Senter for samisk i opplæringa skal få samme organisatoriske rammer som dagens nasjonale sentre, og få samme grunnfinansiering som disse.

–Minngemosth libie goerkesem åådtjeme mijjen daerpiesvoeten åvteste jïh vïenhtebe daate sæjhta viehkiehtidh kvaliteetem saemien maanagïertine jïh skuvline nænnoestehtedh, saemiedigkiepresidente Vibeke Larsen jeahta.

Åtnoem saemiengieleste eevtjie

Jienebh nasjonaale maahtoejarngh dan nöörjen skuvlese gååvnesieh, men ij guhte dan saemien skuvlese. Saemien lohkemejarnge lea jaepien 2007 raejeste akte seksjovne orreme Saemien jïlleskuvlen nuelesne. Jarnge ij leah staatusem åtneme goh nasjonaale jarnge jïh daate sæjhta jiehtedh dah eah leah seamma öörnedimmiem jïh beetnehdåarjoem åtneme goh doh nasjonaale jarngh.

Saemien lohkemejarnge lea akte vierhtiejarnge joekoen stuvreme lïerehtimmiesysteemen vööste, maanagïerten raejeste jollebe ööhpehtimmien raajan. Saemien lohkemejarnge vijrieslaakan barka juktie njaalmeldh jïh tjaaleldh åtnoem saemien gïeleste eevtjedh årroji luvnie.

Jienebi jaepiej gæmhpoe lea illedahkh vadteme

Gellie jaepieh Saemiedigkie lea barkeme aktem goerkesem åadtjodh man vihkeles lea Saemien lohkemejarnge edtja seamma staatusem åadtjodh goh doh jeatjah nasjonaale jarngh, jïh daelie illedahkh daehtie barkoste vuajna. Saemiedigkie lea gaajhkine tjåanghkojne Maahtoedepartemeentine aamhtesem buakteme lissiehtamme ekonomeles mieriej bïjre Saemien lohkemejarngese, jïh minngemes aejkien lahtestimmiebarkosne dan bijjielisnie neebneme stoerredigkiebïevnesasse.

–Mænngan gellie jaepieh gymhpeme åadtjobe minnegemosth aktem saemien maahtoejarngem seamma mieriekrïevenassigujmie goh doh jeatjah luhkie nasjonaale maahtoejarngh utnieh, presidente Vibeke Larsen jeahta.

Maahtoedepartemeente, Saemien jïlleskuvle jïh Saemiedigkie edtjieh lïhke govlesadtemisnie laavenjasside vuartasjidh dan orre jarngese jïh guktie maahta dejtie sjïehtesjidh dej nasjonaale jarngigujmie. Soejkesjamme doh jarkelimmieh faamoem åadtjoeh tsïengelen 1.b. 2018.


– Endelig har vi fått forståelse for behovet og tror at dette er med på å styrke kvaliteten i samiske barnehager og skoler, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Fremmer bruk av samisk

Det finnes flere nasjonale kompetansesentre for den norske skolen, men ingen for den samiske. Senter for samisk i opplæringa har siden 2007 vært en liten seksjon underlagt Samisk høgskole. Senteret har ikke hatt status som nasjonalt senter og det betyr at de ikke har hatt samme organisering og finansiering som de nasjonale sentrene.

Senter for samisk i opplæringen er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høyere utdanning. Senter for samisk i opplæringen arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen.

Flere års kamp har gitt resultater

Sametinget har i flere år arbeidet for å få en forståelse for viktigheten av at Senter for samisk i opplæringen skal få samme status som de øvrige nasjonale sentrene, og ser nå frukter av dette arbeidet. Sametinget har ved alle mulige møtepunkt med Kunnskapsdepartementet fremmet saken om økte økonomiske rammer til Senter for samisk i opplæringa, og senest i forbindelse med innspillsarbeidet i forhold til ovennevnte stortingsmelding.

– Etter flere års kamp får vi nå endelig et samisk kompetansesenter med like rammebetingelser som de øvrige ti nasjonale kompetansesentrene har, sier president Vibeke Larsen.

Kunnskapsdepartementet, Samisk høgskole og Sametinget skal i nær dialog se på oppgavene til det nye senteret og hvordan de kan harmoneres med de nasjonale sentrene. Det er planlagt at endringene iverksettes fra 1. januar 2018.

Kommentarer

Kommentarer