Sametingsråd, Henrik Olsen.

– Gir med den ene handa og tar med den andre

Torsdag 12. september la regjering frem sitt forslag til statsbudsjettet 2018. Totalt er det satt av 993,6 mill. kroner til samiske formål. Av dette er 486 mill. kroner satt av til Sametinget.

– På papiret ser det bra ut, men i realiteten er dette en nedgang. Bevilgningene dekker ikke lønns- og prisstigningen i Norge, og det er veldig skuffende. Dette reiser også spørsmål om Sametinget vil kunne vedlikeholde den drifta vi har i dag. Spesielt er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som gir med den ene handa, men tar med den andre, sier rådsmedlem Henrik Olsen, budsjettansvarlig i sametingsrådet.

Han viser til at kommunalministeren lover en økning til  på 15,5 millioner, samtidig som de reduserer bevilgningene med 10 millioner ved å trekke inn midler som tidligere ble bevilget gjennom Kulturløftet til Stoltenberg II.

Noe positivt

– Likevel er det gledelig at språk, barnehage og læremidler kommer styrket ut av budsjettet. Dette kommer imidlertid som øremerkede midler, og det betyr igjen at Sametinget gradvis får mindre handlefrihet og mindre rett til selvbestemmelse, sier Olsen.

Sametinget hadde store forventinger til at Samien Sijte og Beaivváš skulle komme med i dette budsjettet, og registrerer med stor skuffelse at det ikke er tilfelle.

– Dette viser at regjeringa har lite vilje til å realisere de samiske kulturbyggene og vi må få Stortinget på banen her, sier Olsen.

Sametingsrådet vil også følge opp med Stortinget om bevilgninger til oppstartende arbeid med sannhetskommisjonen.

For reindriftsnæringa vil det foreslåtte avgiftsfritaket på kjøp av driftsmidler styrke lønnsomheten.

– Selv om det ikke berører Sametingets budsjett, så er dette veldig positivt for alle reindriftssamer og næringen, sier Olsen.

Kommentarer

Kommentarer