Sametingsråd Henrik Olsen (FOTO: Samediggi)

– En ny budsjettmodell vil effektivisere Sametinget

Sametinget ønsker en ny modell for rammefinansiering og konsultasjoner i budsjetteringen av Sametinget. Dette for å oppfylle det folkerettslige kravet om selvbestemmelse, og for bidra til økt frihet i politiske prioriteringer og økt effektivitet i Sametinget.

– Dagens budsjettprosess som er både ineffektiv og tungvint, krever unødvendig mye ressurser av både Sametinget og departementene, sier budsjettansvarlig sametingsråd Henrik Olsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk gjort én utredning for å vurdere overføringen av Sametingets bevilgninger til en post. Kommunal og moderniseringsdepartementet har konsultert med Sametinget om dette, men man kom ikke fram til noen enighet.

– Sametinget ønsker at det fremmes en proposisjon på linje med Kommuneproposisjonen som legger visse føringer for fastsettelse av Sametinget budsjett, som i dag er tilfelle for kommunesektoren. Dette kunne ikke regjeringen gå med på, så saken har nå stoppet opp. Vi ønsker at Stortinget nå tar tak i denne saken for å sikre at internasjonale forpliktelser følges opp, sier Olsen.

– Samisk kultur ignoreres

Sametingsrådet har utformet Sametingets budsjettbehov for 2019-2022, og ønsker å fokusere på behovene til samiske kulturbygg.

– Norske myndigheter har ignorert de samiske samfunnenes rett til å ha tilgang til kulturelle arenaer gjennom trenering av alle samiske kulturbygg. Regjeringen har gjennom grunnloven et ansvar for å legge til rette for at samene kan utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv. Hvordan denne saken er behandlet over år viser at det er et stort problem at man fra sentralt hold ikke vurderer den samiske kulturen likeverdig med den norske, sier Olsen.

Sametinget har over flere år bedt om bevilgninger til konkrete og lenge planlagte byggesaker, slik som Saemien Sijte, Beaivváš Sámi Našunálateáhter og et nytt samisk kunstmuseum, uten at regjeringen har fulgt dette opp. Dette har ført til at de samiske kulturinstitusjonene ikke har kunnet utvikle seg på samme måte som de norske.

Her finner du Sametingets budsjettbehov 2019. 

Kommentarer

Kommentarer