Ønsker aktivitetsråd i kommunen

De fleste kommuner har i dag et idrettsråd som arbeider for best mulig forhold for idretten i kommunen. Norsk Friluftsliv ønsker et liknende organ for andre frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv og annen lavterskel-aktivitet.

– Gjennom opprettelsen av aktivitetsråd, vil kommunene være bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i aktivitet, og iverksette nødvendige tiltak. Det vil derfor være en enkel og kostnadseffektiv måte å investere i både folkehelse og inkludering i lokalsamfunnenesier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Norsk Friluftsliv mener opprettelse av aktivitetsråd i kommunene vil bedre samordningen mellom de ulike aktivitetstilbudene og styrke lavterskel-aktørenes stemme.

Felles arena

– Forskning og erfaring viser at frivillige organisasjoner i for liten grad sitter ved bordet når saker om friluftslivet behandles i kommunene. Vi ser for oss at aktivitetsrådene skal være en arena hvor store og små lag og foreninger kan komme sammen for å utveksle kunnskap og erfaringer, identifisere behov for lokale tiltak og bedre samhandlingen mellom frivilligheten og kommunen, sier Meland.

Norsk friluftsliv oppfordrer lokalpolitikerne til å sette i gang prøveordninger med aktivitetsråd på kommunalt nivå. De mener et slikt tiltak vil være et viktig skritt i retning av en bedre og mer helhetlig frivillighetspolikk, og er i tråd med Kulturdepartementets ønske om økt medvirkning, fremmet i forslag til statsbudsjett for 2018.

 

 

Kommentarer

Kommentarer