Saemiedigkie ræhpas tjåanghkose Værnesne böörede tsïengelen 10. b. 2018/ Sametinget inviterer til åpent møte på Værnes den 10 januar 2018

Saemiedigkie daejnie ræhpas tjåanghkose böörede Saemiedigkien dåarjoeöörnegen bïjre åarjel-, julev- jïh maarkasaemien gïeleråajvarimmide./ Sametinget inviterer med dette til åpent møte om Sametingets tilskuddsordning for sør, lule og markasamisk språktiltak.

Tïjje jïh sijjie : tsïengelen 10 b. 2018 Scandic Hell hotellesne ts. 12.30

Aelkebe gaskebeapmojne ts. 11.30.

 

Tjåanghkoen aamhteselæstoe:

  1. Buerie båeteme, Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo. Åenehks bievneme man åvteste Saemiedigkie reeremem åådtje vierhtiej åvteste.
  2. Buerkiestimmie daaletje jïh tjirrehtamme råajvarimmijste – daaletje tsiehkie  jïh effekte, raeriestæjja Kevin Johansen, Nordlaanten fylhkenålma.
  3. Bïevnesh reeremen bïjre dåarjoeöörnegistie, goevtesedirektööre Anne Britt K. Hætta, Saemiedigkie.
  4. Gyhtjelassh jïh lahtestimmieh.
  5. Galhkuve.

Tjåanghkoe lea ræhpas gaajhkesidie, jïh mijjieh gegkiestibie gaajhkesh mah barkeminie nænnoestehtieminie jïh evtiedimmine åarjelsaemien gieleste sijhtieh meatan årrodh.

Buerie båeteme.

Gaajhkesh mah gaskebeapmoem sijhtieh  tjuerieh diekie bïeljelidh: [email protected]. Bievnieh maaje beapmoeallergiji bïjre.


Tid og sted : 10 januar 2018 på Scandic Hell kl. 12.30

Vi begynner med lunsj kl 11.30

 

Agenda for møtet:

  1. Velkommen v/Sametingspresident Aili Keskitalo.

Kort orientering om bakgrunnen for at Sametinget overtar midlene.

  1. Gjennomgang av eksisterende og gjennomførte tiltak – status og effekt v/ rådgiver Kevin Johansen, Fylkesmannen i Nordland.
  2. Informasjon om hvordan tilskuddsordningen blir forvaltet – v/ avdelingsdirektør Anne Britt K. Hætta, Sametinget.
  3. Spørsmål og kommentarer.
  4. Avslutning.

Møtet er åpent for alle, og vi håper at alle som arbeider med styrking og utvikling av sør-samisk språk vil delta.

Velkommen.

Alle som ønsker lunsj må gi tilbakemedlig til: [email protected]. Gi gjerne beskjed om matallergier.

Kommentarer

Kommentarer

Fakta