Silje Karine Muotka (FOTO: Åse M.P. Pulk/Sámediggi)

500 tåvsenh kråvnah sïeltese Rørosrein AS dåårje/ Bevilger 500 tusen kroner til Rørosrein AS

Saemiedigkieraerie 500 tåvsenh kråvnah sïeltese Rørosrein AS dåårje juktie produksjovnelokaalide stueriedidh jïh gïebrememaasjinam åestedh./ Sametingsrådet bevilger 500 tusen kroner til Rørosrein AS for å utvide produksjonslokalene og til innkjøp av en pakkemaskin. 

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta Rørosrein AS hijven evtiedimmienuepieh åtna båetijen aejkien, jïh sïelte lea jienebh dorjesh bovtsenbearkoste evtiedamme jïh gellie stonkehke åestijh åtna daan biejjien.

Rørosrein AS tseegkesovvi 2010. Sïeltesne göökte åarjelsaemien fuelhkieh mah gåabpatjahkh bovtsigujmie gïehtelieh Røros-dajvesne. Åerpenh Eva Nordfjell jïh Knut Tørresdal leah gåabpegh båatsoeaajhterh Gåebrien Sïjtesne. Rørosrein AS njieljie jaepiebarkoeh åtna, govhte ihkuve barkijh jïh govhte barkijh lissine leekedimmieboelhken. Sïelte bovtsenbearkoem dorje jïh duaka.

Dorjesh duakasuvvieh sïelten tjïrrh Rørosmat, bovresne gaertienisnie, meessine, festivaaline jïh jïjtsh doekemen tjïrrh bovride jïh restaurantide. Sïelte aaj aktem stoerre derhviegåetiem gaertienisnie tseegkeme, gusnie bearkoem jïjtsh produksjovneste, jïjtjetjöönghkeme muerjieh/goebperh jïh guelieh gåassoehtieh jïh åarjelsaemien båatsoen bïjre Røros-dajvesne soptsestieh guesside. Goh akte mierie sïelten bïjre daelvege dah leah såemies vuejemeråantjoeh deememe.

-Dastegh Rørosrein AS edtja buektiehtidh dam hijven evtiedimmiem bæjjese fulkedh dellie vihkeles sïelte sov lokaalh stueriedieh, juktie dïhte sæjhta lissiehtamme produksjovnem jïh jollebe åesiestimmiem vedtedh, jïh dan åvteste saemiedigkieraerie ohtsemem dåårje, Silje Karine Muotka jeahta.


Sametingsråd Silje Karine Muotka sier at Rørosrein AS har gode fremtidsutsikter, og bedriften har utviklet flere produkter av reinkjøtt og har i dag mange faste kunder.

Rørosrein AS ble etablert i 2010. Bedriften består av to sørsamiske familier som begge driver med reindrift i Rørosområdet. Søsknene Eva Nordfjell og Knut Tørresdal er begge reineiere i området med rein i beiteområdet Gåebrien Sijte. Rørosrein AS har fire årsverk, seks fastansatte og seks ansatte ekstra i sesong. Bedriften produserer og selger reinkjøtt.

Produktene selges gjennom Rørosmat, utsalg på gården, messer, festivaler og ved eget salg til butikker og restauranter. Bedriften har også satt opp en gamme på gården, der de serverer kjøtt fra egen produksjon, egenplukket bær/sopp, fisk og forteller gjestene om den sørsamiske reindrifta i Rørosområdet. Som en ramme rundt bedriften vinterstid, har de temmet noen reinbukker til å kjøre

-Dersom Rørosrein AS  skal klare å følge opp den positive fremveksten er det viktig at bedriften utvider sine lokaler, fordi det vil gi økt produksjon og høyere omsetning, og derfor støtter sametingsrådet søknaden, sier Silje Karine Muotka.

Kommentarer

Kommentarer