Sametingsråd Berit marie Eira (FOTO: Mattis Hetta)

Rovviltpolitikken fratar livsgrunnlaget for beitenæringene

Sametingsråd Berit Marie P. Eira med kronikk om rovdyrpolitikk.

– Den nasjonale rovviltpolitikken som i dag føres er i ferd med å frata livsgrunnlaget for sauebønder og reineiere i samiske områder. I lang tid har rovdyrene påført beitenæringene tap som er uakseptabelt høye.

Det sier sametingsråd Berit Marie P. Eira. Hun synes eksempler på dette fremkommer for ofte, senest i forrige uke da en gaupe tok 26 sauer på to gårder i Kvænangen i Troms.

Sametingsrådet vil utrykke medfølelse til sauebøndene i Kvænangen som ble rammet av uerstattelige tap i forrige uke. Det uttrykkes også medfølelse til andre utøvere som lider tap på grunn av rovdyrangrep hele året, og spesielt til de som bare sist vinter daglig har måttet se en del av sitt livsgrunnlag gå tapt til rovdyrene.

– Man kan bare tenke seg fortvilelsen som disse opplever i slike situasjoner. Saue- og reindriftsnæringen skal ikke være nødt til å tilpasse seg rovdyrtrykket og tapene som rovdyr forårsaker, sier Berit Marie P. Eira.

Eira er bekymret fordi Sametingsrådet igjen må på vegne av beitenæringene påpeke at det nå haster med å få rovviltpolitikken endret slik at rovdyrbestandene påfører minst mulig tap for beitenæringene.

– Jeg er fornøyd med at det ble gitt fellingstillatelse i Kvænangen, og håper at slike raske uttak fortsetter, spesielt når reinkalvingen og lammingssesongen starter om noen måneder, sier Eira.

Hun mener rovdyrangrepet i Kvænangen er enda et tegn på at rovdyrbestandene er for store i samiske områder. Ifølge rovviltmyndighetene er bestandsmålene for gaupe ikke oppnådd verken i regionen Nordland eller Troms/Finnmark. I Finnmark har ikke rovviltmyndighetene klart å registrere en eneste gaupeyngling i 2017.

– Sametinget slutter seg til at disse tallene ikke er i samsvar med observasjoner som reindriftsutøvere og sauebønder selv beskriver. Bestandstallene er høyere enn det myndighetene har klart å registrere. Derfor kan ikke dagens nasjonale rovdyrpolitikk fortsette. Rovdyrtapene må reduseres og registering av rovdyr må bli bedre, sier sametingsråd Eira.


Boraspirepolitihkka doalvugoahtán guohtonealáhusain eallinvuođu

Nationála boraspirepolitihkka mii dál fievrriduvvo lea doalvugoahtán eret sámi guovlluid sávzaboanddaid ja boazodolliid eallinvuođu. Guhkes áiggi leat boraspiret dagahan guohtonealáhusaide vahágiid mat leat dohkketmeahttun stuorrát.

Dan dadjá sámediggeráđđi Berit Marie P. Eira. Su mielas dás leat ovdamearkkat menddo dávjá, maŋimusat ovddit vahkus go albbas gottii 26 sávzza guovtti doalus Návuonas Romssas.

Sámediggeráđđi dovddaha miehtemiela sávzaboanddaide Návuonas geaidda buhttetkeahtes vahágat leat čuohcan ovddit vahkus. Dovddahit miehtemiela maiddái eará dolliide geat gillájit vahágiid dihtii maid boraspiret dagahit birra jagi, ja erenoamážit sidjiide geat dušše maŋimuš dálvvi leat beaivválaččat ferten oaidnit go oassi sin eallinvuođus manná boraspiriide.

– Sáhttá dušše jurddašit makkár eahpedoaivu lea sis geat vásihit dákkár diliid. Sávza- ja boazodoallu eai galgga dárbbašit heivehallat ollu boraspiriide ja vahágiidda maid boraspiret dagahit, dadjá Berit Marie P. Eira.

Eira lea fuolas danne go Sámediggeráđđi fas ferte guohtonealáhusa bealis čujuhit ahte dál lea hoahppu rievdadit boraspirepolitihka nu ahte boraspiret eai nu ollu šat vaháguhtáše guohtonealáhusaid.

– Mun lean duhtavaš go lea addojuvvon njeaidinlohpi Návuonas, ja doaivvun ahte johtilit njeaidimat jotkojuvvojit, erenoamážit dalle go bohccuid ja sávzzaid guottetáigi álgá muhtun mánuid geahčen, dadjá Eira.

Son oaivvilda boraspire falleheamit Návuonas leat fas okta mearka das ahte boraspiret leat menddo ollu sámi guovlluin. Boraspireeiseválddiid dieđuid mielde eai leat albbasnállemihtut juksojuvvon eai Norlándda guovllus eaige Romssas/Finnmárkkus. Finnmárkkus eai leat boraspireeiseválddit nagodan registreret ovttage albbasčivgga 2017:s.

– Sámediggi guorrasa dasa ahte dát logut eai dávis dasa maid boazodoallit ja sávzaboanddat ieža muitalit. Logut leat stuorát go maid eiseválddit leat nagodan registreret. Danin ii sáhte otnáš nationála boraspirepolitihkain jotkojuvvot. Boraspirevahágiid ferte geahpedit ja boraspiriid registreren ferte buoriduvvot, dadjá sámediggeráđđi Eira.

Kommentarer

Kommentarer